VidaCare Gedragscode

Inleiding

VidaCare streeft naar de tevredenheid van haar cliënten en de tevredenheid van haar medewerkers. Om dit te kunnen bereiken is van het belang dat er een gedragscode is en dat deze in acht wordt genomen. Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers (direct en indirect) en vrijwilligers, die werkzaam zijn bij VidaCare en alle cliënten, verzorgers en mantelzorgers, waaraan zorg en/of begeleiding geboden wordt. Een exemplaar van deze gedragscode zal aan alle medewerkers (bij de arbeidsovereenkomst), stagiaires en cliënten worden uitgereikt. Tevens is deze ook op onze site te vinden waardoor deze voor alle partijen inzichtelijk is.

 

Met deze gedragscode wil VidaCare bereiken dat allen op de hoogte zijn van de normen, waarden, regels en omgangsregels en dat deze gedragscode door allen wordt toegepast, zodat er een veilige en prettige werksfeer gewaarborgd is. De gedragscode heeft tot doel het beschermen van de klanten en de werknemers van VidaCare, waarbij het imago van VidaCare wordt bewaakt en behouden. Deze gedragscode dient als leidraad voor het professioneel functioneren van de hulpverleners en medewerkers. Tevens beschrijft de gedragscode hetgeen dat toegestaan is en hetgeen dat niet toegestaan is. VidaCare heeft als prioriteit om de veiligheid en het welbevinden van allen, die betrokken zijn bij de organisatie, te waarborgen. De direct leidinggevende is bewaker van het handhaven van de normen en waarden binnen VidaCare. Hij/zij heeft een voorbeeldfunctie en draagt de verantwoordelijkheid het gedrag bij te sturen waar dat nodig is. Gedraging, incidenten en situaties die in strijd zijn met deze gedragscode, zullen worden geregistreerd en als calamiteit of klacht worden behandeld.

 

Professionele en functionele houding

Van de medewerkers wordt geacht dat zij zich professioneel opstellen en zich houden aan de normen en waarden van de organisatie. De medewerkers stellen zich professioneel op tegenover collega’s, cliënten en externe relaties. Een zakelijk en professionele houding is vereist bij iedere huisbezoek bij een cliënt. Hierbij wordt privé en zakelijk strikt gescheiden gehouden. De medewerker stelt zich bij een huisbezoek voor aan de cliënt en andere aanwezigen. Wanneer de medewerker vertrekt worden de aanwezigen op de hoogte gesteld van de werkzaamheden die verricht zijn en dit wordt tevens ook bijgehouden in het zorgdossier.

 

Van de medewerkers van VidaCare wordt geacht dat zij doelgericht, gecontroleerd en gedisciplineerd handelen, op basis van erkende zorg- en dienstverleningsinzichten enafgesproken richtlijnen. De medewerker is bewust van zijn/haar gedrag, de eigen gevoelens ten opzichte van de cliënt, eigen motieven voor de zorg- en dienstverlening/begeleiding en de effecten daarvan op de cliënt en op zichzelf. De medewerker is transparant in zijn handelen, waarbij het handelen inzichtelijk en controleerbaar is voor collega’s en leidinggevenden. Het vertrouwelijke karakter van de relatie tussen medewerker en cliënt mag een goede zorg niet in de weg staan. Dit houdt in dat informatie die relevant is voor het kunnen leveren van goede zorg overdraagbaar is naar collega’s. Dit dient ook voor de cliënt duidelijk te zijn.

 

Respect en gelijkwaardigheid

VidaCare hecht een hoge waarde aan de keuzevrijheid van haar cliënten en vindt het belangrijk dat haar cliënten op een door hen gewenste wijze vorm kunnen geven aan hun eigen leven. De medewerkers zullen de cliënten hierbij ondersteuning bieden vanuit hun deskundigheid. Er wordt gestreefd om samen tot een overeenstemming te komen met respect voor de keuzes die worden gemaakt. Van de medewerkers wordt geacht dat zij vraaggericht en belevingsgericht te werk gaan, niet alleen tijdens het contact met cliënten maar ook met anderen met wie VidaCare een relatie onderhoudt. Tevens wordt deze werkwijze gehanteerd voor het contact tussen medewerkers onderling.

Om misverstanden te voorkomen en om te tonen dat VidaCare hecht aan bepaalde normen en waarden, zijn hieronder een aantal gedragingen beschreven die uitdrukkelijk verboden zijn. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven.

 

Diefstal
Het ongeoorloofd wegnemen van goederen van klanten, werknemer en/of werkgever. In geval van diefstal dient er melding te worden gedaan bij de direct leidinggevende. Er wordt aangifte gedaan en er volgt politieonderzoek. Afhankelijk van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen.

 

Discriminatie
Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

Intimidatie
Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurend telefoneren, of het bovenmatig sturen van sms’jes of e-mails.

 

Seksuele intimidatie
Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaring, is verboden.

 

Wanneer een medewerker van VidaCare bij of door een cliënt wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, discriminatie, racisme agressie of een andere vorm van intimidatie heeft hij/zij het recht de werkzaamheden bij deze klant onmiddellijk te onderbreken, zonder dat dit een dringende reden voor ontslag in de zin van artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek oplevert. Tevens dient dit, wanneer hier sprake van is, te worden gemeld bij de direct leidinggevende. De medewerker heeft het recht om opnieuw plaatsing bij de betrokken klant te weigeren wanneer melding is gemaakt van één van bovenstaande punten.

 

Giften
Het is voor de medewerkers niet toegestaan om cadeaus of andere attenties aan te nemen van een waarde dat hoger is dan €25,-. Onder de €25,- mag de medewerker de gift zelf houden. Giften worden altijd gemeld op kantoor, tevens wordt gemeld door wie de gift is verstrekt.

 

Overige gedragsregels
Het is verboden te roken, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan. Het gebruiken of meenemen van drugs of alcohol is verboden. De woning van een klant mag niet worden betreden met een slag-, steek- of vuurwapen of alles wat als zodanig kan dienen.

 

Klachtenafhandeling
Mochten medewerkers, cliënten, hun vertegenwoordiger of familieleden van de cliënt klachten hebben, dan kunnen ze deze bespreken met de persoon die het betreft. Ook kan de klacht worden besproken met de leidinggevende van de medewerker, deze zal streven naar een passende oplossing. Vanzelfsprekend worden klachten behandeld volgens de daarvoor geldende procedures.

 

 

"hart voor zorg"

Wij zorgen ervoor dat de zorg die geleverd wordt past bij uw persoonlijke wensen